black checkmark

Introduktion til biodiversitet

Fag
Biologi

Antal normalsider
10

Skrevet af
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Videoresumé: Se denne opsummerende video inden du læser teksten.

Biodiversitetens store spørgsmål

Som du nok allerede ved, så handler biologi om at forstå alt det levende. Biodiversitet er et emne inden for biologi, som handler om at finde de mønstre og mekanismer, som kan besvare nogle af de helt store spørgsmål om livet på Jorden som fx:

 • Hvor mange arter findes der på Jorden?
 • Hvordan er den biologiske mangfoldighed fordelt på Jorden?
 • Hvordan bevæger arterne sig rundt på Jorden?
 • Hvordan spiller arterne sammen med hinanden og økosystemerne?
 • Hvordan er arterne opstået, og hvorfor uddør nogle arter frem for andre?
 • Hvilke økosystemer og arter fandtes i fortiden, og hvad kan de fortælle os om nutiden?
 • Hvordan vil økosystemerne, arterne og arternes fordeling på Jorden udvikle sig i fremtiden?

Det sidste spørgsmål er naturligvis virkeligt interessant at forsøge at besvare, fordi vi lever i en tid, hvor mennesket ødelægger økosystemer og udrydder arter i et omfang som aldrig før. Men for at kunne besvare det sidste spørgsmål om, hvordan fremtiden ser ud, så skal man først kende svarene på nogle af de andre spørgsmål.

Hvorfor er det vigtigt?

I dag er mere end 75 % af landjordens naturlige økosystemer påvirkede eller decideret ødelagteIPBES (2018): “Assessment Report on Land Degradation and RestoraIPBES (2018): “Assessment Report on Land Degradation and Restoration”Læs mere af menneskets aktiviteter og ressourceforbrug. Det skyldes eksempelvis, at vi fælder oprindelige skove og laver arealerne om til landbrug. Det sker overalt i verden, også i Danmark.

Påvirkningerne af økosystemerne er hovedårsagen til, at Jordens arter uddør med en hastighed, som er 100 til 1000 gange højere,Pimm m.fl. (2014): “The biodiversity of species and their rates Pimm m.fl. (2014): “The biodiversity of species and their rates of extinction, distribution, and protection” i tidsskriftet Science.Læs mere end den naturligt ville være. Det vil sige, at der lige nu uddør hundredevis af arter hvert eneste år.

Hvis man bruger lidt tid på at tænke over de her tal, så forstår man, hvorfor biodiversitet er så vigtigt et emne. Det betyder nemlig, at vi befinder os i en masseuddøen – den største i 65 millioner år – som vi endnu ikke kender konsekvenserne af. Hvis man ønsker at ændre denne udvikling, så er det afgørende at forstå, hvordan biodiversiteten fungerer.

Artsdiversitet

Artsdiversitet handler om mangfoldighed af arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere. Artsdiversitet kan bl.a. måles som:

 • Artsrigdom: Antallet af forskellige arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere i et område. Høj artsrigdom er altså lig med, at der i et område findes mange forskellige arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere, mens lav artsrigdom er lig med, at der kun er få forskellige arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere tilstede.
 • Hyppighed: Når man måler en arts hyppighed,Hyppighed betegner hvor ofte noget forekommer. Stor hyppighed beHyppighed betegner hvor ofte noget forekommer. Stor hyppighed betyder, at noget forekommer ofte, mens lav hyppighed betyder, at noget ikke forekommer ofte.Læs mere så måler man, hvor mange individer der findes af arten. Man kan observere forskelle i en arts hyppighed i forskellige områder ved at lave en hyppighedsfordeling. Med en hyppighedsfordeling kan man fx udtale sig om, hvorvidt der er en jævn fordeling af arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere mellem flere områder, om enkelte arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere dominerer, eller om der er mange sjældne arterEn art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere. Andre definitioner på begrebet ’art’ er fx baseret på evolutionære processer.Læs mere.

Genetisk diversitet

Genetisk diversitet handler om forskellighed i DNA. Ofte måles genetisk diversitet som de forskelle, man kan finde mellem individers DNA-sekvenserEn DNA-sekvens er et stykke af en organismes samlede DNA. DNA erEn DNA-sekvens er et stykke af en organismes samlede DNA. DNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere og gener. Man kan se på genetisk diversitet på flere måder:

 • Mellem individer, som ikke er samme art (det kaldes interspecifik genetisk diversitet).
 • Mellem individer af den samme art (det kaldes intraspecifik genetisk diversitet).

Som udgangspunkt er det positivt, at en population af en bestemt art har en høj intraspecifik genetisk diversitet. Det betyder nemlig, at populationen har bedre mulighed for at overleve, hvis den pludselig skal tilpasse sig nye omgivelser eller forhold, fx hvis der opstår nye sygdomme, hvis den i højere grad bliver udsat for jagt af andre arter, eller hvis miljøet eller klimaet forandrer sig.

Hvis en population har en høj intraspecifik genetisk diversitet, så er chancen for, at der er nogle individer i bestanden, som er bedre tilpasset til de nye forhold større end i populationer, der er mere genetisk ens. Hvis en population omvendt har lav genetisk diversitet, så kan den blive særligt følsom over for den slags pres, som ændrede forhold skaber.

Lav genetisk diversitet kan opstå i en population, hvis den bliver meget lille. Det skyldes både, at en lille populationsstørrelse øger risikoen for indavl,Indavl er en proces som foregår, når to genetisk beslægtede iIndavl er en proces som foregår, når to genetisk beslægtede individer reproducerer. Der findes arter som naturligt indavler, fx en lang række planter. Men hos arter som ikke naturligt indavler, kan indavl have skadelige konsekvenser.Læs mere og at en lille populationsstørrelse øger effekten af genetisk drift.Genetisk drift er en tilfældig proces, hvor frekvensen af allelGenetisk drift er en tilfældig proces, hvor frekvensen af alleler (udgaver af et bestemt gen) i en population ændres over tid. Ændringen skyldes, at det er tilfældigt hvilke individer, der reproducerer i en population. Pga. tilfældigheden af genetisk drift fører processen altid til, at en populations genetiske diversitet falder over tid – med mindre der kommer nye genetiske varianter til populationen fra udefrakommende populationer.Læs mere Genetisk drift foregår i alle populationer, men effekten er mere drastisk jo mindre populationen er.

Økosystemdiversitet

Økosystemdiversitet handler om mangfoldighed af økosystemer.Et økosystem er alt det levende (fx planter, dyr og mikroorganiEt økosystem er alt det levende (fx planter, dyr og mikroorganismer) i et område, og deres interaktioner med områdets ikke-levende elementer som fx vand, jordbundens kemi eller vejret. Et økosystem kan fx være en skov, en bjergside, en savanne eller et tropisk koralrev.Læs mere Et økosystem er både alt det levende (biotiske),Noget biotisk er noget levende, fx planter, dyr eller svampe.Noget biotisk er noget levende, fx planter, dyr eller svampe.Læs mere som findes i et område – alt fra planter til dyr, svampe og mikroorganismer – og det levendes samspil med områdets ”ikke-levende” (abiotiske)Noget abiotisk er noget ikke-levende, fx sollys, vind og temperaNoget abiotisk er noget ikke-levende, fx sollys, vind og temperatur.Læs mere elementer som vand, jordbundens kemi eller klimaet. Et økosystem kan fx være et stykke af en flod i et bjergområde, men man kan også se på hele bjergområdet som et økosystem i sig selv.

Når man studerer økosystemdiversitet, så foregår det ofte på en relativ stor skala, fx ved at kigge på, hvor mange økosystemtyperØkosystemtyper kan fx være tropiske skove, tørre ørkener ellØkosystemtyper kan fx være tropiske skove, tørre ørkener eller bjerge dækket med is og sne.Læs mere der findes i Danmark eller i Europa. På figur 2 forneden vises et kort over Jordens økosystemdiversitet inddelt i kvadrater på 100.000 km2. Her kan man se, at der er nogle områder på Jorden, der indeholder flere økosystemtyperØkosystemtyper kan fx være tropiske skove, tørre ørkener ellØkosystemtyper kan fx være tropiske skove, tørre ørkener eller bjerge dækket med is og sne.Læs mere end andre – disse områder har en større økosystemdiversitet.

På en mindre skala kan man også vælge at kigge på habitatdiversitet.Habitatdiversitet handler om, hvor mange forskellige habitater dHabitatdiversitet handler om, hvor mange forskellige habitater der findes i et økosystem eller et landskab.Læs mere Her kigger man på hvor mange forskellige habitater,Et habitat er et område i et økosystem, som er et levested forEt habitat er et område i et økosystem, som er et levested for en art, fx dyr, planter eller mikroorganismer.Læs mere der findes inden for et mindre landskab eller økosystem, fx variationen af habitater i et enkelt skovområde.

Tropisk regnskov

Økosystemdiversiteten i bjergskovene i Andes er meget høj. Her findes bl.a. tropisk skov, tågeskov, græsland og landskaber med krat og buske.

Grønland

Økosystemdiversiteten i Grønland er lav. Den dominerende økosystemtype er arktisk tundra.

Sahara

Økosystemdiversiteten i Sahara er meget lav. Den dominerende økosystemtype er tør ørken.

Danmark

Økosystemdiversiteten i Danmark er lav. Det meste af Danmarks areal bruges til landbrug. Ellers er de dominerende økosystemtyper skov og åbne landskaber.

Cambodia

Økosystemdiversiteten omkring det sydlige Cambodia er høj. Her findes bl.a. tropiske skove og bjergskove.

Figur 2. Nogle steder på Jorden findes der en højere økosystemdiversitet end andre steder. Her er Jordens landområder inddelt i kvadrater på 100.000 kvadratkilometer, og farven viser antallet af forskellige økosystemtyper, som findes inden for kvadratets område.

Figur 2. Nogle steder på Jorden findes der en højere økosystemdiversitet end andre steder. Her er Jordens landområder inddelt i kvadrater på 100.000 kvadratkilometer, og farven viser antallet af forskellige økosystemtyper, som findes inden for kvadratets område.

Eksempel: Suserup Skov

Siden 1920 har Suserup Skov i Sorø haft status som urørt skov.Urørt skov er skove, hvor konventionel skovdrift er stoppet ophUrørt skov er skove, hvor konventionel skovdrift er stoppet ophørt. I urørte skove vil der over tid findes mange gamle træer, døde stammer, lysåbne og skyggede områder samt vådområder. Det giver plads til levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter.Læs mere Det betyder, at skoven får lov til at passe sig selv uden menneskelig påvirkning. Man fælder altså ikke træerne, man drænerDræning foregår ved, at man anlægger grøfter i landskabet, dDræning foregår ved, at man anlægger grøfter i landskabet, der trækker vandet ud af jorden, så den bliver tør nok til, at man kan dyrke træer.Læs mere ikke skovens vådområder, og man lader de naturlige processer i skoven udfolde sig frit. Langt de fleste skove i Danmark er produktionsskove, som er plantet med det formål at dyrke træer, som skal fældes og bruges til byggeri eller energiproduktion.

I en urørt skov vil der typisk være en højere habitatdiversitet end i en produktionsskov. I den urørte skov vil der være både meget gamle og helt unge træer side om side, og der vil være træer, som er døde og i gang med en forrådnelsesproces. Det skaber habitater for arter, som er afhængige af dødt plantemateriale, fx mange arter af svampe og insekter – arter som kan være sjældne andre steder. En urørt skov vil også have flere vådområder, fx moser og små søer, end en produktionsskov.

Niveauerne overlapper

Klik på et område for at læse mere

Genetisk diversitet

Fx hvordan individer af samme art har forskelligt DNA (intraspecifik genetisk diversitet).

Økosystemdiversitet

Fx antallet af forskellige økosystemtyper inden for et område.

Artsdiversitet

Fx antallet af arter forskellige steder på jorden, og hvordan arterne er fordelt forskelligt.

Overlap mellem artsdiversitet 
og økosystemdiversitet

Fx hvordan områder med mange forskellige habitater også vil have et højt antal arter.

Overlap mellem genetisk diversitet og artsdiversitet

Fx hvordan individer af forskellige arter har forskelligt DNA (interspecifik genetik diversitet).

Overlap mellem genetisk diversitet og økosystemdiversitet

Fx øget eller begrænset udveksling af gener pga. afgrænsning i et økosystem (bjerge, floder, m.m).

Overlap mellem genetisk diversitet, artsdiversitet 
og økosystemdiversitet

Fx hvordan individer fra forskellige populationer udveksler gener i et område, som er opdelt (fx af bjerge eller floder), og hvordan den proces med tiden kan føre til udvikling af nye arter.

Figur 3. Biodiversitet kan inddeles i tre niveauer: Genetisk diversitet (gul), artsdiversitet (blå) og økosystemdiversitet (rød). Man kan se på niveauerne hver for sig, men i mange situationer overlapper de hinanden, og det giver derfor mening at kigge på flere niveauer på én gang. Figuren her giver eksempler på, hvordan man kan undersøge biodiversitet inden for de tre niveauer, men også i de områder, hvor niveauerne overlapper hinanden og derfor ikke kan adskilles.

Figur 3. Biodiversitet kan inddeles i tre niveauer: Genetisk diversitet (gul), artsdiversitet (blå) og økosystemdiversitet (rød). Man kan se på niveauerne hver for sig, men i mange situationer overlapper de hinanden, og det giver derfor mening at kigge på flere niveauer på én gang. Figuren her giver eksempler på, hvordan man kan undersøge biodiversitet inden for de tre niveauer, men også i de områder, hvor niveauerne overlapper hinanden og derfor ikke kan adskilles.

Arbejdsspørgsmål

A. Artsdiversitet kan måles på forskellige måder. Forklar forskellene på artsrigdom og frekvensfordeling.

B. Hvilken information kan man få ud af at undersøge hhv. artsrigdom og hyppighedsfordeling af arter?

C. Forklar hvorfor lav genetisk diversitet kan have negative konsekvenser for en population.

D. Vælg et økosystem, og giv konkrete eksempler på abiotiske faktorer, som har væsentlig betydning for livet i økosystemet.

E. Forklar, hvordan artsdiversitet, genetisk diversitet og økosystemdiversitet kan påvirke hinanden.

F. Aflæs figur 2. Hvilke økosystemtyper er de mest dominerende på landjorden i Danmark?

4.1

At måle artsdiversitet

Artsrigdom

Den mest almindelige måde at måle artsdiversitet på er ved at tælle antallet af arter,En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere.Læs mere som findes i et område. Det tal, som man kommer frem til med sådan en optælling, er områdets artsrigdom.Artsrigdom er antallet af arter i et bestemt område.Artsrigdom er antallet af arter i et bestemt område.Læs mere

Et områdes artsrigdom stiger med områdets størrelse. Det kaldes for arts-arealsammenhængen (figur 4). Det hænger bl.a. sammen med, at et stort naturområde vil indeholde flere forskellige habitater end et lille naturområde. Desuden er der mange arter,En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en En art kan defineres på flere måder. I biologien defineres en art ofte som individer, der sammen kan reproducere og få frugtbart afkom. Alle hunde er samme art, fordi blandingsracer godt kan få hvalpe – men heste og æsler er to forskellige arter, fordi deres afkom (muldyret) ikke selv kan reproducere.Læs mere som kræver et stort leveområde for fx at finde føde – og dermed for at overleve.

Dybhavet er et af de områder på Jorden, hvor vi stadig ved meget lidt om det liv, som findes der. Her ses en art af prikfisk, som lever i det mørke dybhav, hvor den bruger bioluminescens – udsendelse af lys fra dens egen krop – til fx at søge efter partnere, lokke byttedyr nærmere eller til at forvirre rovdyr.

Område 1

Maj-gøgeurt
24
Lav ranunkel
24
Tvebo baldrian
27
Trævlekrone
25

Område 2

Maj-gøgeurt
3
Lav ranunkel
78
Tvebo baldrian
4
Trævlekrone
15

Figur 5. To eksempler på danske blomsterenge. Artsrigdommen af de blomsterplanter, som der kigges på i de to områder, er ens, men hyppighedsfordelingen af arterne er forskellig.

Figur 5. To eksempler på danske blomsterenge. Artsrigdommen af de blomsterplanter, som der kigges på i de to områder, er ens, men hyppighedsfordelingen af arterne er forskellig.

4.2

At måle genetisk diversitet

Genetisk diversitet er forskellighed i DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere. Alle levende organismer har DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere i alle deres celler. DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere’et består af lange sekvenser af fire nukleotiderNukleotider er de basale enheder i et DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere-molekyle (og i RNA). DNukleotider er de basale enheder i et DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere-molekyle (og i RNA). Der findes fire nukleotider i DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere: Adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og thymin (T).Læs mere – A, G, T og C – i en bestemt rækkefølge. DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere’et bærer på den genetiske information i levende organismer.

Der kan opstå mutationerMutationer er tilfældige ændringer i en organismes DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere, som opMutationer er tilfældige ændringer i en organismes DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere, som opstår, når DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere’et replikeres under celledeling. Mutationer er permanente og videregives derfor, når cellen med mutationer deler sig. Mutationer kan være positive eller negative for en organisme. Mutationer, som er positive, kan gøre en organisme bedre tilpasset til sit miljø, hvorimod en negativ mutation kan skade en organismes tilpasning eller tilmed føre til sygdomme eller død. Mutationer har derfor evnen til at påvirke organismers og arters tilpasning, overlevelse og evolutionære udvikling.Læs mere i forældrenes DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere, når de reproducerer. Det kan gøre, at deres afkom får DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere, som er en smule forskellig fra det, som de ellers ville arve fra deres to forældre.

Oftest måles genetisk diversitet i form af forskelle mellem individers genetiske materiale, fx DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere– eller aminosyresekvenser. En sådan forskel kan fx være antallet af forskelle mellem individers DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere-sekvenser, altså antallet af nukleotidforskelle (figur 6). Når man har talt antallet af forskelle mellem to eller flere individers DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere-sekvenser, skal man dividere antallet med sekvensens samlede længde. Det kan nemlig være forskelligt fra analyse til analyse, hvor stor en del af et individs samlede genomEt genom er al den genetiske information, som et individ bærer Et genom er al den genetiske information, som et individ bærer på – altså hele organismens arvemateriale. Vores genom som mennesker består af DNADNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotiderDNA er et molekyle, som er sammensat som en kæde af nukleotider (A, T, C og G). DNA udgør den genetiske information – arvematerialet – i alle levende organismer.Læs mere’et i alle vores 23 kromosompar.Læs mere man kigger på.

På den afrikanske savanne lever zebraer og gnuer tæt sammen. Den genetiske diversitet mellem to zebraer er intraspecifik, fordi de er samme art. Den genetiske diversitet mellem en zebra og en gnu er interspecifik, fordi de er to forskellige arter.

At måle økosystemdiversitet

Man måler økosystemdiversitet ved at tælle, hvor mange forskellige økosystemer der findes inden for et område. Økosystemtyper kan fx være tropiske regnskove, tørre ørkener, det mørke dybhav eller snedækkede bjerge.

Kortet over Jordens økosystemdiversitet på figur 2 viser tydeligt, at nogle områder på Jorden indeholder mange flere økosystemtyper end andre. I de tropiske skove i Ecuadors bjerge findes der fx områder med op til 15 forskellige økosystemtyper pr. 100.000 km2, mens der mange andre steder i verden, fx i Sibirien eller på Antarktis, kun findes en enkelt økosystemtype på et lige så stort areal.

Arbejdsspørgsmål

G. Aflæs figur 4. Hvilke af de følgende fire udsagn om arts-arealsammenhængen er korrekte, og hvordan kan man aflæse dette på grafen?

 1. Et områdes artsrigdom stiger med dets areal.
 2. Den største forøgelse af artsrigdom opnås, når man øger arealet af et lille område.
 3. Man opnår den samme forøgelse af artsrigdom, uanset størrelsen på det område, som man vælger at gøre endnu større.
 4. Den mindste forøgelse af artsrigdom opnås, når man øger arealet af et i forvejen stort område.

H. Forklar årsagerne til at arts-arealsammenhængen på figur 4 ser ud, som den gør.

I. Aflæs figur 5. Hvilke af de følgende tre udsagn er korrekte?

 1. Lav ranunkel dominerer i område 2.
 2. Artsrigdommen i område 1 er større, end den er i område 2.
 3. Maj-gøgeurt dominerer i område 1.
 4. Område 1 har en jævn frekvensfordeling af arter.

J. Brug fremgangsmåden i figur 6 til at udregne den gennemsnitlige genetiske diversitet mellem følgende 3 individer:

A. CTTCTCCAGAGC

B. GGTGATCAGAGT

C. GGTCTTCCAAGG

K. Brug fremgangsmåden i figur 6 til at udregne den gennemsnitlige genetiske diversitet mellem følgende 3 individer:

A. GGTCATCACAGT

B. GGTGATCAGAGT

C. GGTGTTCGGAGT

L. Giv et argumenteret bud på, hvilke af de to resultater fra de foregående spørgsmål der er eksempler på hhv. intraspecifik genetisk diversitet og interspecifik genetisk diversitet.

M. Bestøvning og nedbrydning er eksempler på økosystemfunktioner. Giv andre eksempler på funktioner, som arter kan udøve i et økosystem, og på hvordan arterne på denne måde kan påvirke hinanden og deres omkringliggende miljø (fx gennem fødekæder).

Store datasæt

Fælles for alt arbejde med biodiversitet er, at man ofte arbejder med store datasæt. Fx er verdenskortet på figur 2 baseret på hundredtusindvis af datapunkter om planter, klimaKlima er mønstrene af bl.a. temperatur, nedbør og vind for et Klima er mønstrene af bl.a. temperatur, nedbør og vind for et område over en længere tidsperiode.Læs mere og geologiGeologi beskriver Jordens opbygning og udvikling over en længerGeologi beskriver Jordens opbygning og udvikling over en længere tidsperiode, bl.a. med fokus på bevægelsen af Jordens tektoniske plader.Læs mere fra hele verden. Hvis man arbejder på en stor skala, fx for at undersøge genetisk diversitet på hele Jorden, så skal ens data komme mange forskellige steder fra. Man kan nemlig ikke udtale sig om hele Jorden, hvis man kun har data fra Danmark.

5.2

Kan vi forudsige fremtiden?

Når man arbejder med store datasæt, så bruger man ofte avancerede matematik- og statistikprogrammer. Den slags programmer kan fx bruges til at lave computermodeller, som kan forudsige, hvordan biodiversiteten måske vil se ud i fremtiden.

For eksempel kan forskere tage prøver fra forhistoriske dyr eller planter, som er bevarede på naturhistoriske museer. Analyser fra disse gamle prøver kan bruges til at undersøge, hvordan arterne reagerede på de naturlige klimaforandringer,Gennem hele Jordens historie har der altid fundet naturlige klimGennem hele Jordens historie har der altid fundet naturlige klimaforandringer sted, pga. cykliske variationer i den måde, som Jorden bevæger sig omkring solen på. Det er derfor, der har været flere istider på Jorden de sidste flere millioner år.Læs mere som fandt sted tidligere i Jordens historie. Den slags viden kan hjælpe forskerne, når de prøver at forudsige, hvordan Jordens nulevende arter vil reagere på de klimaforandringer, som foregår i dag.

Forskellige biller fra samlingen på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Birgitte Rubæk.

Indsamling af data

Dataindsamling kan se ud på mange forskellige måder. Man kan fx tage på feltarbejde og tælle arter og individer eller tage prøver med hjem, fx af planter eller fuglelort, som man senere kan DNA-sekventereDNA-sekventering er en metode, som kan kortlægge rækkefølgen DNA-sekventering er en metode, som kan kortlægge rækkefølgen af nukleotider i en organismes DNA ud fra en biologisk prøve fra organismen (fx blod eller plantevæv). Læs mere i laboratoriet. Dataindsamling kan også foregå med fx videooptagelser af vilde dyr i naturen, GPS-sporingVed at placere en GPS-enhed på et dyr, fx i et halsbånd, kan mVed at placere en GPS-enhed på et dyr, fx i et halsbånd, kan man følge med i, hvorhen og hvor langt dyret bevæger sig over tid.Læs mere af dyrs vandringerMange dyr udfører mere eller mindre faste vandringer, som følgMange dyr udfører mere eller mindre faste vandringer, som følger årstidernes skiften. Fx migrerer mange fuglearter sydpå, når det bliver vinter her i Danmark.Læs mere eller gennem apps, hvor befolkningen kan registrere, hvad de ser i naturen.

Metoder til at indsamle data om biodiversitet kan bl.a. være at lave direkte optællinger eller at tage stikprøverEn stikprøve er en prøve, som kun repræsenterer en mindre delEn stikprøve er en prøve, som kun repræsenterer en mindre del af det fulde billede. Det er fx svært at undersøge alle de biller, som lever i en stor skov, og det kan derfor være nemmere at tage stikprøver af biller fra forskellige steder i skoven, og derefter bruge stikprøverne til at estimere, hvad undersøgelser i hele skoven kunne have resulteret i.Læs mere fra et område og derefter prøve at regne sig frem til hele områdets tilstand. Jo flere stikprøverEn stikprøve er en prøve, som kun repræsenterer en mindre delEn stikprøve er en prøve, som kun repræsenterer en mindre del af det fulde billede. Det er fx svært at undersøge alle de biller, som lever i en stor skov, og det kan derfor være nemmere at tage stikprøver af biller fra forskellige steder i skoven, og derefter bruge stikprøverne til at estimere, hvad undersøgelser i hele skoven kunne have resulteret i.Læs mere man tager, jo større sikkerhed har man for at kunne bedømme hele områdets tilstand. Man kan også lave forsøg med fangst-genfangst,Med fangst-genfangstforsøg kan man bestemme populationsstørrelMed fangst-genfangstforsøg kan man bestemme populationsstørrelsen af en art i et bestemt område. Man fanger typisk et antal individer af arten og mærker dem, hvorefter man slipper dem løs igen. Ved en efterfølgende undersøgelse i samme område tæller man antallet af mærkede og umærkede dyr, og baseret på det antal dyr, som man mærkede i første omgang, kan man regne sig frem til den samlede populationsstørrelse.Læs mere høstteknikMed høstteknik fjerner man løbende planter fra en samlet populMed høstteknik fjerner man løbende planter fra en samlet population, for fx at observere hvordan de vokser over tid.Læs mere eller DNA fra miljøet (eDNA).eDNA betyder ’environmental DNA’, eller miljø-DNA på danskeDNA betyder ’environmental DNA’, eller miljø-DNA på dansk. eDNA er genetisk materiale, som er indsamlet direkte fra miljøprøver af fx jord, luft eller vand. Ved at DNA-sekventereDNA-sekventering er en metode, som kan kortlægge rækkefølgen DNA-sekventering er en metode, som kan kortlægge rækkefølgen af nukleotider i en organismes DNA ud fra en biologisk prøve fra organismen (fx blod eller plantevæv). Læs mere en eDNA-prøve fra et havområde kan man fx finde ud af hvilke arter af fisk, der findes i området.Læs mere

Eksempel på indsamling af data: Ringmærkning af fugle

Når man ringmærker fugle, giver man dem en lille ring med et specifikt nummer på det ene ben. Hvis man så finder fuglen igen, kan man samle information om, hvordan den fx har bevæget sig, eller hvordan dens yngleadfærd er.

Det kan se dramatisk ud, men man ringmærker fugle meget nænsomt, og det er kun trænede ringmærkere med licens, som må udføre opgaven. Fuglene slippes hurtigt fri igen efter ringmærkningen.

5.4

Standardisering af data

Når man arbejder med data, så er det vigtigt, at man gør det på en struktureret måde. Det er vigtigt, fordi man skal sikre, at man kan sammenligne sine resultater med de resultater, som andre har opnået – og det kan man netop, hvis alle standardiserer deres data på den samme måde.

Tidligere var det mest normalt at standardisere selve sin dataindsamling – altså sine forsøg eller sine observationer i felten – men det er svært at gøre ordentligt. I dag er det derfor langt mere normalt for forskere at standardisere deres data efter, de har indsamlet den. Det kan gøres hurtigt ved hjælp af avancerede matematik- og statistikprogrammer.

Denne udvikling gør, at forskerne kan indsamle meget mere data, fordi det ikke behøver at være så ensartet. Desuden kan forskerne gøre det hurtigere på den måde. Det betyder også, at de kan bruge data indsamlet af flere personer med forskellige metoder; det har ingen reel betydning, når man alligevel ”renser” og standardiserer de store datasæt efterfølgende med statistik.

Kvadratsampling

Biodiversitetsdata standardiseres ofte vha. kvadrater. Med kvadrat-sampling inddeler man sine arbejdsområder i kvadrater, der alle har den samme størrelse (kaldet kornstørrelsen).Kornstørrelsen er størrelsen på de kvadrater, som man inddeleKornstørrelsen er størrelsen på de kvadrater, som man inddeler sit arbejdsområde i, når man laver kvadrant-sampling (fx 50 x 50 cm eller 100 x 100 km).Læs mere Tidligere lavede man dataindsamlingen kvadrat for kvadrat, men i dag indsamlet man oftest bare alt det data, man kan komme til, og så inddeler man det på kvadrater med efterfølgende statistisk databehandling. På den måde kan man producere kort som det på figur 2.

Men man kan også bruge kvadrat-sampling i sit feltarbejde, fx med et kvadrat af metal eller plastik, som man lægger ud på skovbunden eller på havbunden som på figur 8. Her samler man data ind fra ét kvadrat og sammenligner det med data fra de andre kvadrater. De indsamlede data fra kvadraterne kan fx være antallet af forskellige arter eller arternes procentvise dækning. Man kan også høste alle planterne fra et kvadrat og måle deres biomasse.Biomasse er den samlede masse af noget levende. Biomasse måles Biomasse er den samlede masse af noget levende. Biomasse måles ofte som tørvægten af kulstof (car-bon) i en prøve pr. arealenhed, fx som kg kulstof pr. kvadratmeter, eller som tørvægten af kulstof af et individ.Læs mere

Figur 8. Kvadrat-sampling af en søgræseng ved Maldiverne. Områdestørrelsen er 50 x 50 cm, mens kornstørrelsen er 10 x 10 cm. Foto: Alex Mustard.

Arbejdsspørgsmål

N. Hvad vil det sige at standardisere sine data, og hvorfor er det vigtigt i forskningsarbejde?

O. Kvadrat-sampling er et eksempel på standardisering af dataindsamling. Giv eksempler på andre måder at standardisere dataindsamling eller databehandling på.

P. Aflæs figur 7. Hvad er forskellen på kornstørrelse og områdestørrelse?

Q. Hvorfor skal man være opmærksom på antallet af kvadrater og kvadraternes placering i et undersøgelsesområde?

Sydamerika set fra luften. Illustration: Tomas Griger baseret på fotos fra NASA.