black checkmark

Biodiversitet i danske skove

Fag
Biologi

Antal normalsider
6,5

Skrevet af
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

På billedet til venstre ses et stykke produktionsskov i Hareskoven nord for København (Foto: Karsten Elmose Vad). Til højre ses den privatejede Suserup Skov ved Sorø, der med en størrelse på ca. 20 hektar har været uden træproduktion i omkring 400 år og har stået helt urørt i ca. 100 år (Foto: Rune Engelbreth Larsen). Den vilde, urørte danske skov er – modsat en dyrket og ensartet produktionsskov – levested for titusindvis af arter i alle organismegrupper, men især insekter og svampe. Urørt skov er karakteriseret ved masser af dødt ved og naturlige vådområder. I dag er langt de fleste skove drænede for vand af hensyn til træproduktion, men oprindeligt var en stor del af skovene vådområder.

5.1

Arts-arealsammenhængen

Et områdes artsrigdomArtsrigdom betyder antal arter.Artsrigdom betyder antal arter.Læs mere stiger med områdets størrelse. Det kaldes for arts-arealsammenhængen (figur 4), og det er en af de mest grundlæggende mekanismer, der bestemmer et områdes biodiversitet. Det hænger bl.a. sammen med, at et stort naturområde vil indeholde flere forskellige habitaterEt habitat er et område i et økosystem, som er et levested forEt habitat er et område i et økosystem, som er et levested for en art, fx dyr, planter eller mikroorganismer.Læs mere end et lille naturområde. Desuden er der mange arter, som kræver et stort leveområde for fx at finde føde – og dermed for at overleve.

Det betyder altså, at hvis vi i Danmark får udlagt større sammenhængende arealer til skov, så vil det have en positiv effekt på biodiversiteten. Men det er ikke kun et områdes størrelse, som er med til at bestemme dets biodiversitet – biodiversiteten afhænger også af, at kvaliteten af naturen i området er høj. Her er områdets heterogenitetHeterogent betyder varierende eller forskelligartet.Heterogent betyder varierende eller forskelligartet.Læs mere en afgørende faktor.

Eksempler på elementer af heterogenitet i skov. Venstre: Et væltet træ med mos-vækst. I midten: Et dødt træ med svampe og spættehuller. Højre: En skovsø med sumpede bredder. Fotos: Karsten Elmose Vad.

6.1

Habitat-heterogenitetssammenhængen

Habitat-heterogenitetssammenhængen beskriver, at et områdes artsrigdomArtsrigdom betyder antal arter.Artsrigdom betyder antal arter.Læs mere og biodiversitet er højere, jo mere heterogentHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere området er. Det skyldes, at arter bedre kan finde unikke levesteder i heterogeneHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere habitater, end de kan i homogeneHomogent betyder ensartet.Homogent betyder ensartet.Læs mere habitater (figur 6). Sammenhængen er en af de helt grundlæggende forklaringer på, hvad der bestemmer biodiversiteten.

HeterogenitetenHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere af skovenes økosystemer er så vigtig en parameter, at selv små heterogeneHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere områder kan have en højere artsrigdomArtsrigdom betyder antal arter.Artsrigdom betyder antal arter.Læs mere end store områder, som er homogeneHomogent betyder ensartet.Homogent betyder ensartet.Læs mere (figur 6). Det betyder med andre ord, at arts-arealsammenhængenArts-arealsammenhængen siger, at jo større et område er, des Arts-arealsammenhængen siger, at jo større et område er, des flere arter vil der leve der.Læs mere vil være placeret højere oppe ad y-aksen, hvis habitatet er mere heterogentHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere, fx hvis et skovområde er blevet omlagt fra produktionsskov til urørt skov.

En stor flagspætte stikker hovedet ud af sit redehul. Foto: Mads Hagen.

Naturlige forstyrrelser

Variationen – heterogenitetenHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere – i de urørte skove opstår, fordi skovene får lov til at gennemgå naturlige forstyrrelser. En naturlig forstyrrelse i en urørt skovSkov, hvor træproduktion er ophørt, og skovens naturlige proceSkov, hvor træproduktion er ophørt, og skovens naturlige processer får lov at foregå uden menneskelig indblanding.Læs mere kan fx være:

  • Oversvømmelser, som kan skabe nye vådområder.
  • Storm, som kan vælte træer og skabe lysninger.
  • Ild i form af naturlige skovbrande, som skaber lysninger.
  • Store dyr, som græsser i området og opretholder lysninger.

En naturlig forstyrrelse kan fx være en storm, der knækker grene og træer. Her ses et ældre piletræ, der har fået knækket en gren af i en efterårsstorm. Resten af træet lever videre, men den knækkede, døde gren øger heterogeniteten og skaber levesteder for bl.a. svampe og biller. Foto: Karsten Elmose Vad.

Succession

Når et område har været udsat for en forstyrrelse, og det efterfølgende får tid til at stå urørt hen, foregår der succession,Succession er den ændring i et områdes artssammensætning, somSuccession er den ændring i et områdes artssammensætning, som finder sted, efter området har været udsat for en forstyrrelse.Læs mere hvor artssammensætningen i et område ændrer sig med tiden.

Succession forløber i en dynamik, hvor lysåbne områder langsomt vokser til fuld skov igen, mens andre områder i det store sammenhængende skovområde bliver til nye lysninger, bl.a. fordi gamle træer falder, og græssende dyr flytter sig rundt i skoven. Udviklingen i skovens økosystemer foregår altså på en måde, hvor store skovarealer over hundredvis af år bliver til et dynamisk landskab under evig forandring, der ikke har et endegyldigt ”slut-stadie”.

Kontinuitet

Hvis man omlægger produktionsskov til urørt skov, sker forandringerne af skovens heterogenitetHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere ikke fra den ene dag til den anden. Derimod kræver det tid før træerne bliver rigtig gamle, og før de naturlige forstyrrelser som skovbrande, oversvømmelser eller storme kan opstå naturligt. Effekterne af forstyrrelserne – successionSuccession er den ændring i et områdes artssammensætning, somSuccession er den ændring i et områdes artssammensætning, som finder sted, efter området har været udsat for en forstyrrelse.Læs mereen – kræver også tid.

Denne tid, som en urørt skov har behov for, for at dens heterogenitetHeterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Heterogenitet betyder variation eller forskelligartethed.Læs mere og biodiversitet opnår sit fulde potentiale, kan man med andre ord betegne som et behov for kontinuitetKontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skKontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skal have tid til at stå urørt hen uden menneskelige afbrydelser. Læs mere.Kontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skKontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skal have tid til at stå urørt hen uden menneskelige afbrydelser. Læs mere Før de urørte skove succesfuldt kan genoprette deres naturlige tilstand, så har de altså behov for en lang, uafbrudt tidsperiode.

Disse pointer fra biodiversitetsforskningen – store arealer, naturlige forstyrrelser, successionSuccession er den ændring i et områdes artssammensætning, somSuccession er den ændring i et områdes artssammensætning, som finder sted, efter området har været udsat for en forstyrrelse.Læs mere og kontinuitetKontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skKontinuitet betyder her ’uafbrudt tid’: At skovområderne skal have tid til at stå urørt hen uden menneskelige afbrydelser. Læs mere – er det videnskabelige fundament for, hvorfor vi kan øge biodiversiteten i de danske skove, hvis vi laver mere urørt skov.

Urørt skov i Danmark

De fleste skove i Danmark har det ikke godt, hvis man kigger på dem fra et biologisk perspektiv. De naturlige skove er med tiden blevet ryddet til fordel for produktionsskove, og det har resulteret i, at kvaliteten af de danske skove er dårlig, når man sammenligner dem med resten af EU (figur 1).

I 2020 indgik man en ny politisk aftale, Natur- og biodiversitetspakken, som øgede målsætningen om areal udlagt til urørt skov i Danmark til 75.000 hektar inden 2024. Arealet svarer til ca. 13 % af Danmarks skovareal eller 1,7 % af Danmarks samlede areal. Med Natur- og biodiversitetspakken blev 888 millioner kroner øremærket til beskyttelse af biodiversitet i Danmark, bl.a. gennem udlægningen af den urørte skov.

Hvis kvaliteten af de danske skove skal øges, så viser forskningen, at det kræver tre ting: Plads, heterogenitet og tid. Aftalen om Natur- og biodiversitetspakken er helt klart et skridt på vej i den retning.